Aktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół Białorusi

Stowarzyszenie Przyjaciół Białorusi ?Nowa Białoruś? to od października 2020 r nowe stowarzyszenie na lubuskiej mapie. W gościnnych murach ?Cichej Kobiety? w Zielonej Górze spotkało się kilku lubuskich Białorusinów zamieszkujący w regionie jak i grupa zielonogórzan, którym nie obojętne jest to, co się dzieje u naszych sąsiadów, aby powołać do życia stowarzyszenie. Świat, w tym i Polacy, zastanawiają się nad przyszłością Białorusi i z niepokojem przyglądają się demonstracjom antyrządowym przeciw Łukaszence, prezydentowi, który wygrał wybory fałszując je. Wobec czego członkowie założyciele postawili działać stawiając sobie za cel: działanie na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-białoruskich, działanie na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej, technicznej, sportowej, turystycznej między Polakami a Białorusinami, zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa białoruskiego oraz z historią, sztuką, kulturą i problematyką społeczno-gospodarczą Białorusi, patronat nad działalnością osób i organizacji prowadzących działania w sferze nauki, kultury, sportu i turystyki, dotyczących stosunków polsko-białoruskich oraz upowszechnianie ich osiągnięć, współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
Od miesięcy na ulicach Mińska i innych miast trwają protesty uliczne a ludzie żądają dymisji prezydenta, uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania przemocy wobec pokojowo demonstrujących. Uzurpator Łukaszenko przeliczył się sądząc, że Swietłana Cichanouska nie zgromadzi większego poparcia w wyborach jako żona aresztowanego opozycjonisty, blagiera Siarhieja, krytycznego wobec reżimu. Tymczasem stała się nie tylko przywódczynią, ale symbolem zmian, obiecując nowe wybory, gdy tylko zostanie wybrana na prezydenta. Trwające demonstracje, które odbywają się przeciwko dyktatorowi są bacznie obserwowane przez lubuskich Białorusinów, którzy musieli uciec z swego kraju i tu na obczyźnie chcą walczyć i głosić prawdę oraz działać na rzecz wolnej ojczyzny wspólnie z polskimi przyjaciółmi.
Stowarzyszenie to wszystko zamierza realizować poprzez: organizowanie seminariów, szkoleń, kursów i konferencji naukowych, współpracę z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki, sportu. W dyskusji wybrzmiały cele takie jak: stały kontakt i współpraca z Domem Białoruskim w Warszawie oraz z Białorusinami posiadającymi kartę Polaka oraz pomoc studentom białoruskim na UŻ. Współpraca z organizacjami mniejszości narodowych w naszym województwie, współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Bardzo ważnym działaniem będzie działalność charytatywna w tym pomoc dla Białorusinów mieszkających w naszym województwie i na Białorusi poprzez zbiórkę pieniędzy, ubrań i leków. To wszystko ma na celu propagować działalność Stowarzyszenia, a nad wszystkim będzie czuwał pięcioosobowy zarząd pod przewodnictwem białoruskiej artystki malarki Aleny Kot o bardzo pięknych polskich korzeniach i tradycji. W skład zarządu weszli: Stanisław Tomasz-Domaszewicz oraz Grażyna Sobkowiak. Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: Olga Grabowska, Marek Buzikiewicz i Edyta Aulisz.
Stowarzyszenie Przyjaciół Białorusi w Zielonej Górze powołano wobec sytuacji na Białorusi oraz dla wzmocnienia relacji dobrosąsiedzkich polsko-białoruskich dla zrozumienia i wzajemnego poszanowania. My zielonogórzanie z należytym szacunkiem odnosimy się do dorobku Białorusinów i cierpień jakich zgotował swoim rodakom Łukaszenko w tym poradzieckim kraju. Natomiast Białorusini lubuscy nie ukrywają swych sympatii do dorobku Polaków i podkreślają wspólne, pozytywne historyczne doświadczenia łączące nasze społeczeństwa. Ogólnie w Polsce panuje opinia, że Białorusini to najlepsi nasi wschodni sąsiedzi i jak tu nie wspierać takie Stowarzyszenie, mimo że dotychczasowe stosunki polsko-białoruskie dalekie są od normalności, a od przystąpienia Polski do UE, stały się one zakładnikiem geopolityki i szeroko rozumianych trudnych relacji pomiędzy Zachodem i Wschodem. Do niedawna dwustronne, oficjalne stosunki polsko-białoruskie a relacje pomiędzy Polakami i Białorusinami ? to dwa, różne światy. I właśnie Stowarzyszenie Przyjaciół Białorusi ?Nowa Białoruś? stawia sobie za zadanie zmianę tych relacji. W interesie Polski leży dziś demokratyczna i stabilna Białoruś i jej demokratyczne przemiany, które tak jak nam Polakom i Polsce przyniosły trwały rozwój gospodarczy i społeczną sprawiedliwość zapewniając nam silną pozycję w Unii Europejskiej. Narodowa świadomość zbliża i łączy ludzi, wówczas każdy Białorusin będzie droższy i milszy naszemu sercu. Bo wszyscy przynależymy do wielkiego Narodu Europejskiego.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]