Aktualności

Seniorzy i przyszłość Polski

07 listopada br. członkowie Lubuskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów reprezentujący lubuskie organizacje senioralne wzięli udział w VIII sesji OPS, która odbyła się w Sali Posiedzeń Sejmu RP.Obrady oprócz spraw organizacyjnych i merytorycznych poświęcone była najważniejszym zagadnieniom dla polskich seniorów. W obradach uczestniczyło ponad 400 delegatów z całego kraju których przywitała dotychczasowa przewodnicząca prezydium OPS Krystyna Lewkowicz która powiedziała -jesteśmy uczestnikami wielkiego wydarzenia, a miejsce, w którym się odbywa ma dla polskich seniorów wymiar wielce symboliczny. Świadczy o szacunku, roli seniorów w społeczeństwie. Uczestnicząca w obradach Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek m in. powiedziała – reprezentują państwo bardzo różne środowiska, zawody, poglądy, wartości, ale to co łączy wszystkich seniorów, to przede wszystkim ogromne bogactwo doświadczenia życiowego. Tego nie nauczy się w żadnej szkole, to trzeba przeżyć. To doświadczenie życiowe, ale także doświadczenie zawodowe, polityczne i samorządowe, to ogromne bogactwo, z którego powinny czerpać młode pokolenia. Obecne i następne – powiedziała marszałek Witek, inaugurując obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Elżbieta Witek przypomniała, że w Polsce żyje ponad 9 mln seniorów. – To olbrzymia grupa, która powinna formułować swoje postulaty, właśnie parlament seniorów stanowi na to odpowiednie miejsce. To, czego młodzi ludzie powinni Wam zazdrościć, to aktywność i wola podejmowania działań na rzecz innych – oceniła Marszałek Sejmu RP. Elżbieta Witek stwierdziła również, że ostatnie dwa lata to okres “ciężkich doświadczeń”. – Najpierw pandemia, która bardzo wielu starszych ludzi, schorowanych zamknęła w domach. Kolejnym kataklizmem jest wojna na Ukrainie. I tu tak wielu obywateli wśród nich seniorzy, poszło z pomocą dla Ukraińców powiedziała marszałek. Następnie głos zabierali: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. – dziękuję za to co państwo robią dla Polski. Chcemy budować nowoczesny kraj, ale abyśmy mogli dynamicznie się rozwijać, nie możemy zapomnieć o tym, co jest fundamentem. Staramy się budować politykę senioralną na dwóch stabilnych filarach, tj. wsparcie finansowe i wsparcie aktywności osób starszych. Dom trzeba wybudować na silnym, stabilnym fundamencie i państwo, nasi drodzy seniorzy, właśnie ten stabilny fundament tworzą. Kolejny gość Minister Zdrowia powiedział: jak przyjrzymy się prognozom demograficznym, to okazuje się, że będziemy mieli w 2050 r. odsetek osób w wieku powyżej 60. roku życia wynoszący 40 proc. Ponadto blisko 70 proc. ludności w wieku powyżej 60 lat jest dotknięte wielochorobowością. Dlatego jako rząd złożyliśmy deklarację, że wydatki na zdrowie będą rosły fundamentalnie w najbliższej przyszłości. W obradach sesji wzięła udział również pos. Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii jak i inni posłowie. W ramach obrad OPS przedstawione zostało sprawozdanie z działalności w III kadencji, a także dokonano wyboru siedmioosobowego Prezydium OPS IV kadencji. Delegaci przyjęli również Deklarację programową VIII sesji. Obywatelski Parlament Seniorów tworzą organizacje i środowiska senioralne w Polsce: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, rad seniorów i innych organizacji senioralnych (m.in. związków emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych) oraz osób niepełnosprawnych.


Marszałek Witek jak i inni goście z mównicy sejmowej komplementowali delegatów tym, że w odróżnieniu od naszych parlamentarzystów potrafimy w skupieniu godnie wysłuchiwać ich przemówień politycznych. I z tym należało się zgodzić do czasu trwania części oficjalnej w trakcie wystąpień zaproszonych gości. Później już taki wersal nie panował w części merytorycznej zwłaszcza podczas głosowania nad wyborem prezydium OPS-u jak i głosowania nad ustanowieniem składek członkowskich. Wyborowi siedmioosobowego prezydium z pośród 15 kandydatów towarzyszyły wielkie emocje po części za sprawą „złośliwości maszynek do głosowania. Urządzenia te albo się zacinały i nie chciały reagować na wole głosującego delegata lub też sami delegaci źle je obsługiwali, gdyż za każdym razem liczba biorących udział w głosowaniu była różna i sięgała znaczących różnic. Gdyż np. przy wyborze jednego kandydata głosów oddano 305 a przy innym kolejnym np. 355. To spotkało się natychmiast z oprotestowaniem, moim zdaniem niesłusznie, gdyż wina leżała po stronie danego delegata źle obsługującego maszynkę do głosowania. W rezultacie wybrano do prezydium tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. Co do ustawy ws składki członkowskiej wywiązała się dyskusja trwająca z mównicy i równolegle w ławach sejmowych, gdyż wielu delegatów była zaskoczono wysokością składki – zaznaczyć należy, że 120 zł roczna składka dla wielu emerytów i rencistów okazała się zbyt wysoka. Ponadto okazało się, że wysokość składki nie była konsultowana z niektórymi delegaturami w terenie. Za takiej wysokości składką głosowało 305 delegatów a to wystarczyło, żeby uchwała została przyjęta. Emocje jakie towarzyszyły w drugiej części sesji świadczą o tym, że delegaci bardzo żywo i z przejęciem ustalali kierunki zadania jakie muszą być zrealizowane dla ich senioralnego dobrostanu. Obywatelski Parlament Seniorów za swój główny warunek skutecznego oddziaływania na poziom polityki senioralnej uważa dalszy proces konsolidacji środowisk senioralnych, oparty o wspólne cele konstruktywny dialog z władzami wszystkich szczebli oraz spójne programy działania i wzajemny szacunek. Seniorzy w Polsce oczekują pilnej nowelizacji ustawy o osobach starszych. Gdyż starość pozostaje niepopularnym tematem. Choć ludzi w dojrzałym i sędziwym wieku przybywa, w mediach, służbie zdrowia i nauce obecność tego tematu wciąż jest niewystarczająca. Zadania te są tożsame z planami Lubuskiej Delegatury OPS jak i oczekiwaniami lubuskich seniorów. Lubuscy delegaci zaraz po powrocie przystąpią do wyboru swoich regionalnych władz. Należy wspomnieć, że spośród 10 zgłoszonych kandydatów nasz lubuski kandydat pan Marek Cebula burmistrz Krosna Odrzańskiego został wybrany do 7 osobowego grona osób Zaufania Publicznego. To niezwykle ważny organ OPS, gdyż ma on zajmować stanowiska w przypadkach spornych wymagających mediacji rozstrzygania sporów i innych spraw także na linii OPS -organa i władze centralne.
Niech motto ”SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI” oznacza współudział i przyjęcie współodpowiedzialności osób starszych za najważniejsze sprawy kraju i ogółu społeczeństwa w różnych obszarach życia na poziomie ogólnokrajowym jak i naszych małych ojczyzn.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]