Aktualności

Lubuscy seniorzy w statystykach po Narodowym Spisie Powszechnym 2021 r.

O seniorach lubuskich w kontekście wyników narodowego Spisu Powszechnego 2021 rozmawiano w Urzędzie Marszałkowskim 16 marca 2023 r. Powszechnie uznaje się, że osoba starsza to 65 + i tych osób w Polsce wciąż przybywa a w lubuskim jest nas ok 25%. W świetle danych GUS mówiono o pomocy i wsparciu lubuskich seniorów. Mówiono o przedsięwzięciach władz centralnych i samorządowych oraz wsparciu tych zadań przez organizacje pozarządowe. Uczestników przywitał organizator spotkania Roman Fedak dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Zabierając głos przedstawicielka lubuskiego Urzędu Statystycznego podała dane o seniorach lubuskich z których wynika, że: na 991,2 lubuszan jest nas seniorów 181,1 w tym 109,2 to kobiety. W lubuskim mamy 23 Domy Pomocy Społecznej, 34 Środowiskowe Domy Samopomocy oraz 24 Placówki dla osób bezdomnych. A 13 lutego 2023 r. w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu otwarty został Ośrodek Geriatrii – pierwsza taka placówka w województwie. Z referatu wynika, że najważniejsze problemy seniorów to: osamotnienie, słaba aktywność fizyczna, zdrowie, problemy mieszkaniowe. Sytuacja finansowa osób starszych z danych za 2022 to: 3,3 % osób żyło w ubóstwie. Przeciętna emerytura lub renta z ZUS – 2621 zł a z KRUS -1429 zł. Z zasiłków socjalnych stałych korzystało 79,2 tys. osób. Jak wynika z deklaracji aż 41,8 % zadeklarowało, że ich sytuacja materialna uległa poprawie. Następnie z ciekawymi prezentacjami wystąpili m.in.: przedstawicielki Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mówiły one o sposobach na poprawę jakości życia seniorów Wskazywano, jak ważne jest zwiększanie aktywności seniorów poprzez ich udział w Uniwersytetach, klubach i domach seniora. Mówiły, że istotne jest włączenie seniorów do decydowania o lokalnych działaniach strategicznych oraz organizacja cyklicznych wydarzeń im dedykowanych, które będą przygotowywane przez samych seniorów lub lokalne organizacje działające na rzecz osób starszych. Starzenie się może stanowić szanse na rozwijanie swoich pasji czy spełnianie w nowych rolach. Dobrym instrumentem w poszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań jest prowadzenie sekcji zainteresowań dla seniorów. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy zaliczyć: wsparcie dla inicjatyw uniwersytetów trzeciego wieku, zwłaszcza w zakresie działań integracyjnych. Wsparcie to powinno być udzielane nie tylko przez administrację państwową, ale przede wszystkim – samorządy lokalne, dla których UTW powinny być naturalnym sprzymierzeńcem realizacji polityki senioralnej. Propagowanie działań, zmierzających do proseniorskich działań podejmowanych przez samorządy terytorialne. Hasło „miasto przyjazne seniorom” powinno być wypełnione treściami dostosowanymi do specyfiki poszczególnych ośrodków. Wdrażanie idei przedstawicielstwa seniorów przy organach samorządu terytorialnego poprzez powoływanie rad seniorów. Nie w każdej gminie i powiecie mamy rady senioralne. Natomiast Jakub Piosik dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej mówił o nowym podejściu do polityki społecznej województwa prowadzonej wobec osób starszych. Podkreślał ważną rolę deinstytucjonalizacji. Liczba miejsc w DPS-ach w województwie lubuskim w październiku 2022 r. wynosiła 2.236. ROPS skierował zapytania do DPS-ów z naszego regionu, z uzyskanych odpowiedzi wynika, że: 48 mieszkańców DPS-ów przy odpowiednim wsparciu rokuje na usamodzielnienie i funkcjonowanie poza instytucją, 26 mieszkańców obecnie wyraża gotować na usamodzielnienie. Większość DPS-ów wyraża chęć włączenia się w proces deinstytucjonalizacji, ale były i takie które pomysł ten skrytykowały kierując się własnym interesem korzyści a nie interesem społecznym osób starszych. Jakub Piosik omówił lubuski model usług społecznych na terenach wiejskich w oparciu o projekt „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych. Gospodarstwa opiekuńcze to alternatywa dla podnoszenia przez gminy kosztów związanych z utrzymaniem osób w DPS-ach. Celem jest jak najdłużej utrzymanie sprawności osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Chciałoby się mieć nadzieję za słowami Barbary Konarskiej redaktorki „Inspiracji” „człowiek na emeryturze ma przed sobą piękną perspektywę”. To tylko słowa na które wypełnienie treścią przez rządzących czekają wszyscy seniorzy!

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]